EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 24 de juny de 2011

Com fer servir el patrimoni del Servei Català de la Salut segons la llei LOSC 1990-95

Article 51
Règim patrimonial
.........
—2 Els béns i els drets que la Generalitat adscrigui al Servei Català de la
Salut han de revertir en aquella en les mateixes condicions que tenien en
produir-se l’adscripció, en el supòsit que aquest ens s’extingeixi o sofreixi
una modificació que afecti la naturalesa de les seves funcions, i sempre que
la modificació tingui incidència en els esmentats béns i drets.
—3 Els béns i els drets adscrits al Servei Català de la Salut tenen la mateixa
consideració de què gaudien en el moment de l’adscripció.
—4 El patrimoni del Servei Català de la Salut afecte al desenvolupament de
les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat
a un servei públic, i com a tal gaudeix de les exempcions en l’ordre tributari
que corresponen als béns de la naturalesa esmentada, a més d’allò que
preveu l’article 4, apartat 2.........
www10.gencat.cat/catsalut/archivos/ql23_LOSC.pdf