EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

diumenge, 18 de març de 2018

PROPOSTES PER RECUPERAR LES DESTROSSES DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC REALITZADES PELS GOVERNS DEL PARTIT POPULAR

La Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública fa les següents: 
1.- Recuperar els recursos retallats pel Govern de Rajoy, amb l'excusa de la crisiEconòmics: Recuperar dos punts al PIB destinat a sanitat pública, fet que suposa 20.000 milions d'euros, en dos anys.Personal sanitari: Recuperar tots els llocs de treball perduts per la no reposició del personal sanitari jubilat. Prioritzar les plantilles de Medicina de Família i Infermeria (especialment la Comunitària). A mig termini elaborar un pla de recursos basat en necessitats assistencials (Atenció Primària, Salut Pública, Atenció a la Dependència amb la col·laboració del Ministeri de Sanitat i Educació)
2.- Reintegrar al sistema sanitari públic els serveis privatitzats:Pla per reintegrar la gestió pública, els centres i servei de finançament i gestió privada (concessions, PFI, Consorcis ..)• No renovar les concessions, rescatar les incomplidores i negociar amb les concessionàries, les que no tenen venciment pròxim.• Recuperar els serveis externalitzats: Història Clínica. Recepta Electrònica, Centrals de Trucades, Centrals d'Informació, Logística, avaluació recursos tecnològics, auditories, etc.

 Per finançar aquestes mesures crear un Fons Específic per recuperar el sistema sanitari públic, finançat amb estalvis en despesa farmacèutica i noves tecnologies.
3.- Implementar Programes estatals i autonòmics de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R + D + I) de finançament, gestió, personal i recursos públics.Suprimir les actuals agències, Clúster, ... d'R + D + I, penetrades per la indústria i fons d'inversió multinacional que orienten la mateixa als seus interessos empresarials i l'ús intensiu de fàrmacs i aparells tecnològics, en detriment de la sostenibilitat, la racionalitat i la salut de la població, potenciant la medicalització sobre les polítiques de promoció , prevenció i salut pública. Aquest model posa al servei dels laboratoris farmacèutics i a les empreses tecnològiques, una enorme quantitat de fons públics, els centres sanitaris, els equipaments diagnòstics, el personal i els malalts. El sistema públic posa la majoria dels recursos i els productes els patenta i comercialitza el sector privat.Derogar la Llei de Ciència, Tecnologia i Innovació del 2011, que va posar els recursos del sistema públic al servei de les empreses i inversors internacionals. Elaboració d'una Nova Llei R + D + I orientada les necessitats de la població, amb recursos i gestió públicsElaborar i posar en marxa el Pla Estratègic d'R + D + I, pel Consell Interterritorial de Sanitat• Fonamentat en problemes i necessitats de salut de la població (plans de salut estatal i autonòmics, elaborats amb la participació del personal sanitari i la població)• Amb recursos, finançament i gestió públics• Personal estatuari i estable


 4.- Racionalitzar i millorar la formació del personal sanitari (a finançar amb una part de l'estalvi en despesa farmacèutica)Formació pregraduada: Incorporar l'atenció primària a les universitats, amb la creació d'assignatura obligatòria i càtedres de Medicina Comunitària de Família i Salut Pública, a les Facultats de Medicina i escoles d'Infermeria. Acreditació (amb recursos públics) dels centres i serveis docents, en funció dels seus resultats en salutFormació Postgraduada• Incentivar l'exercici de l'Atenció Primària i Comunitària amb recursos econòmics i millores de la promoció professional, per prestigiar en les proves MIR i les especialitats d'infermeria• Potenciar, dotant-la de recursos suficients i reorientant la formació dels Centres Docents de Medicina Familiar a la promoció, prevenció i la salut comunitària.Formació continuada del personal sanitari a càrrec de recursos públics. Treure a la indústria farmacèutica i tecnològica d'aquesta activitat.
5.- Dissenyar i aplicar una política de personal incentivadora que millori la qualitat i l'eficiència de l'atencióPosar fi a la precarització del personal: contractes escombraries i i inestables. Acabar amb les interinitats i la contractació temporal indefinida, que afecta el 50% de les plantilles.Racionalitzar la gestió del personal homogeneïtzant les situacions laborals, donant estabilitat laboral, un accés i tracte.Unificar en un sol Estatut de Personal Públic a totes les formes i Categories (funcionaris, laborals i estatutaris)Desenvolupar instruments d'incentivació:• Econòmics (lligats al compliment d'objectius de salut, rendiment i qualitat)• Professionals estenent a tot el personal una Carrera Professional que incentivi la dedicació, la formació i el compromís amb l'assistència sanitària pública


6.- Reorientar el sistema sanitari a l'equitat i a la millora de la salutDesenvolupar les Àrees Sanitàries dotant-les d'instruments de direcció i gestió participativa, que garanteixin la integralitat de l'atenció i garanteixin la coordinació dels recursos de salut pública, atenció primària i hospitals. Control dels processos assistencials per l'AP (just el contrari del que passa ara)Potenciar l'Atenció Primària garantir la seva autonomia de gestió i acabar amb la seva submissió a les gerències hospitalàries a través de les entitats de Gestió Integrada. La responsabilitat de la gestió dels processos assistencials hauria de recaure en l'AP que té una orientació integral dels mateixos (i no els caps de serveis hospitalaris que la tenen parcel·lar per la seva pròpia naturalesa). Incrementar la seva participació en la despesa sanitària de l'actual 15% al ​​25%, mitjançant una progressiva assumpció de responsabilitats assistencials ampliant plantilles, equipament i eliminant les limitacions d'accés als recursos diagnòstics. Redefinir les competències i responsabilitats de cada nivell assistencialsPromoure l'elaboració conjunta (arAP i serveis hospitalaris) de programes, protocols, guies clíniques, basades en l'evidència científica, que unifiquin i racionalitzin la pràctica clínica (de fer, on i qui), per donar-los un enfocament integral i garantir la continuïtat assistencial .Recuperar la Planificació de Salut (donant-li un caràcter participatiu incorporant a professionals i població), per poder identificar els problemes i necessitats de salut, establir les prioritats d'intervenció i definir els recursos i intervencions necessàries per afrontar-los.Dissenyar i posar en pràctica plans i programes de salut dirigits a les dones amb orientació de gènere per acabar amb la combatre les desigualtats de salut.Controlar les activitats de màrqueting dels laboratoris farmacèutics i de les empreses fabricants d'equipament tecnològic, mitjançant les que condicionen la prescripció i l'ús dels recursos diagnòstics i terapèuticsDesenvolupar instruments de participació social en la planificació, activitats, programes i avaluació de l'activitat dels organismes de direcció del sistema, les àrees i centres sanitaris.Potenciar els serveis de salut pública i millorar la seva coordinació amb la resta de nivells assistencials en les àrees sanitàries. Els seus orientacions haurien es d'obligatori compliment

 7.- Racionalitzar el sistemaGarantir una gestió eficient del Sistema:• Transformar el Consell Interterritorial de Salut (CIS) que integra tots els serveis de salut Autonòmics. El Consell hauria de transformar-se en l'òrgan de govern del SNS, que garanteixi la coordinació de les activitats i programes, garanteixi l'equitat mitjançant el repartiment racional i equitatiu dels recursos.• Consensuar un Nou Model de Finançament Sanitari de caràcter finalista i equitatiu, basat en les característiques especifiques de cada comunitat autònoma (població i principals necessitats de salut, detectades en els plans de salut Participatius). Aquest Model hauria de ser aprovat mitjançant consens general i comptar amb Fons de Cohesió (en els prepuestos de l'Estat) necessaris per a garantir l'equitat. La creació d'una Agència Central de Compres permetria la compra de medicaments i equipament tecnològic beneficiant-se de l'economia d'escala.• Aprovar Plans Integrals per a Racionalitzar les Llistes d'Espera basats en la transparència, amb criteris basats en indicadors i la gravetat, la transcendència de les patologies, per a garantir l'equitat i la utilització racional dels recursos. Suprimir les llistes d'espera no estructurals que permeten a les administracions amagar a milers de pacients.Implementar una política de medicament basada en:• El control de les activitats de promoció de medicaments dels laboratoris dirigides a facultatius prescriptors i organitzacions de pacients.• Centrals de Compres úniques que permetin negociar a les administracions i garantir polítiques escala en els preus• Programes i protocols de l'ús racional de medicaments basats en resultats científicament comprovats que garanteixi l'eficàcia, l'efectivitat i evitin el dany als pacients (iatrogènia).• Avaluació de l'eficàcia, riscos i necessitat de l'equipament tecnològic abans de la seva generalització en els centres del sistema mitjançant la creació d'una oficina de gestió pública vinculada al CIS i al Ministeri de Sanitat.• Recuperar les mesures d'impuls dels genèrics per les administracions sanitàries (frenades en els últims anys). Passar del 40% al 60% de la mitjana europea en la prescripció d'aquests medicaments suposaria un estalvi anual de 1.500 milions.• Reconsiderar l'aprovació de Novetats Terapèutiques, cada vegada més costoses i que representen la segona causa de l'augment de la despesa farmacèutica, i establir precís basats en costos reals i no en posicions de monopoli. Únicament el 10% d'aquests medicaments són qualificats com a innovadors per les pròpies autoritats sanitàries.Crear una Oficina Nacional d'Avaluació i Investigació de Tecnologia i Serveis del SNS, vinculada a Consell Interterritorial (Serveis de Salut) que:• Unifiqui la funció d'avaluació de les noves tecnologies abans de la seva generalització en el sistema. Moltes de les innombrables agències autonòmiques actualment existents tenen problemes de qualitat i racionalitat en el seu funcionament.• Acabi amb la irracionalitat, la burocratització i politització de les decisions, basant-les en criteris científicament demostrats.
Creiem que totes les propostes que fem són perfectament viables al nostre país, atès el seu potencial econòmic i social, i són necessàries per a garantir un servei sanitari públic de qualitat per a tota la població, que és la millor garantia de la protecció de la seva salut.
Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública
Març de 2018