EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

dimecres, 7 de març de 2012

FITXA DE RECOLLIDA DE VULNERACIONS DEL DRET A LA SALUT PDESC

Aquest document (veure a la "pàgina 2" a text recomanat d'aquest blog) està pensat per recollir les vulneracions del Dret a la salut, basant-nos en els Criteris d' Avaluació recollits pel Comitè Econòmic, Social i Cultural de Nacions Unides (PDESC),http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm: en l'Observació  número 14 relativa al Dret al Gaudir del Nivell Més Alt Possible de Salut, que desenvolupa el contingut de l'article 12 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966. Els criteris proposats d’Avaluació del Dret a la salut son:
Accessibilitat (A): presenta quatre dimensions que es refereixen a 
-          la no discriminació (ND), 
-          l'accessibilitat física (AF), 
-          accessibilitat econòmica (AE) i 
-          accés a la informació sense menyscabar la confidencialitat (AI).

Disponibilitat (D): referida a la quantitat, qualitat i distribució dels establiments, béns, serveis, centres d'atenció i programes públics de salut.

Acceptabilitat (AC): entesa com un sistema de salut que sigui respectuós amb l'ètica mèdica, amb les diferències culturals, sensibles als requisits de gènere i dirigides a millorar l'estat de salut de les persones.

Qualitat (C): en el sentit d'eficàcia i rigor científic i mèdica, personal amb formació adequada, materials i equips científicament aprovats i en bones condicions.