EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

divendres, 19 de maig de 2017

INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES SOBRE L'HOSPITAL CLÍNIC. La tènue divisòria entre Públic i Privatextractes: ... 7,4%  de  les  intervencions  es  van  realitzar  total o parcialment  en horari d’atenció  als  pacients  públics.  Si es consideren  les  intervencions  urgents  disminuiria  al 6,8%. 17,1.% de  les  visites  van  ser  dins  l’horari  de  treball  del  metge.
Pel que fa a les proves i procediments, un 64,3% són proves i procediments que l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB) efectua a  pacients públics durant tot el dia i, per tant  amb  coincidència horària  entre els realitzats a pacients públics i a pacients de Barnaclínic..... 

Aproximadament el 44% d'una mostra de pacients de Barna Clínic van tenir, a la vegada intervencions, visites, proves o tractament en l'HCPB amb càrrec al Cat Salut en un període de temps inferior a dos mesos abans i/o desprès dels procés assistencial realitzat a Barnaclínic....

 Les  proves  de  ressonància  magnètica, representen  el  12,7%  de  les  proves facturades  l’any  2012.  l’HCPB  realitza  les  proves  als  pacients  de  Barnaclínic  quan se sol·liciten i traspassa al cap de setmana disponible els pacients públics que les tenien programades  en aquella hora, tot i que la data de visita a l’especialista no s’endarrereix...

Els  preus  de  serveis  aplicats  a  determinats  pacients, alguns  descomptes,  i  el  cànon  per  la  utilització  dels  espais  per  a  consultes externes realitzades al CGCS, no estaven inclosos en  el Conveni marc que regulava les relacions entre Barnaclínic i l'HCPB...
S’han  trobat  errades  en  un  21,9%  de  les prestacions  facturades, ... En valors absoluts, les errades de facturació representaven el 4,8% de l’import facturat per aquelles prestacions....
De la fiscalització d’una mostra de seixanta-sis pacients, ...hi  ha diferències entre una facturació i altra en els serveis facturats a trenta-nou pacients.... 
...El  model  sanitari  actual  preveu  la  possibilitat  que  els  centres  privats  col·laborin  en  la prestació pública de l’assistència sanitària, però actualment no existeix un marc jurídic que empari  la  prestació  d’assistència  sanitària  privada  per  part  de  centres  públics  amb  els mitjans  personals  i  materials  d’aquests,  com  seria  el  cas  de  Barnaclínic,  centre  100% públic...
La relació  entre Barnaclínic i  l’HCPB no es pot considerar una aliança estratègica entre  les dues entitats, atès que, per a l’establiment d’una aliança estratègica entre dos centres  sanitaris  cal  que  els  centres  pertanyin  al  SISCAT  i  que  ambdues  entitats  siguin proveïdores del CatSalut. Barnaclínic no  compleix cap de les condicions
 Barnaclínic utilitza els espais de l’edifici de l’HCPB  i del  CGCS  en contra del que esta- bleix  la  normativa  patrimonial  que  és  d’aplicació  a  l’HCPB,  atès  que,  en  l’àmbit  patrimonial, aquests edificis  tenen  la consideració de domini públic  i per  aplicació de la Llei 33/2003,  del  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les  administracions  públiques,  estan adscrits  a l’ús general o al servei públic sense més excepcions que les derivades de raons d’interès públic...

Algunes al·legacions del HC
.... la submissió de  Barnaclínic  a  les  exigències  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector Públic  en  absolut  contradiu  el  que  venim anomenant  el  model  Barnaclínic.  Ans  al contrari, és un complement o conseqüència derivada del propi model descentralitzat de gestió de determinades funcions de l’Hospital Clínic, que dóna lloc a una situació per a la que precisament s’ha previst la regulació del que s’anomenen “poders adjudicadors sense la consideració d’Administracions Públiques”.
... Actualment, en els casos de ressonància magnètica que l’HCB no pot atendre als pacients de Barnaclínic, aquesta gestiona les proves amb un altre centre de diagnòstic de la imatge.