EN LA DEFENSA D'UNA SANITAT PÚBLICA SOCIALMENT EFICIENT

diumenge, 8 de juliol de 2012

Contradiccions i omissions en la anomenada ¨Nova Gestió Pública¨ dels nostres governs especialment sobre la Sanitat

...  l’any 2010, abans d’iniciar un procés de reducció, el 56,3% de la despesa consolidada en els pressupostos de la Generalitat es gestionava mitjançant les 61 empreses públiques, els 68 consorcis, les 39 fundacions i la resta d’entitats instrumentals creades al llarg dels anys pels successius governs catalans. Pel que fa al món local,..... el nombre d’ens instrumentals és de 1.149, sense comptar les fundacions creades pels ajuntaments. ....  
la pretesa .... ineficiència i la inoperativitat de l’estructura administrativa a l’hora de gestionar els serveis públics va fer .... adoptar instruments mercantils, propis del Dret civil i del Dret Mercantil, per tal de bastir una ¨nova gestió pública¨ ... adequada a les necessitats d’eficàcia i eficiència.... Aqueixa creença, divulgada i sostinguda encara avui,...  és la que interessadament, sovint molt interessadament, ha instigat el despropòsit en què han incorregut tants governants locals i autonòmics, creant empreses públiques que només poden funcionar si són finançades majoritàriament per les Administracions de les quals depenen. ...
El Decret Llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat, al qual ha seguit la Llei 11/2011, del 29 de desembre, ..... mostra una desoladora manca de criteris pel que fa als objectius i les prioritats de la pretesa reestructuració ..... més contradictòria resulta ser la previsió continguda en l’article 28 que habilita l’Institut Català de la Salut a crear consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret, prèvia autorització del Govern català  .....  http://www.eldebat.cat/cat/notices/2012/06/contradiccions_i_omissions_en_la_reestructuracio_del_sector_public_instrumental_a_catalunya_99673.php